Systematisk HMS arbeid


  • Sette mål for virksomhetens HMS-arbeidet.


  • Ha oversikt over hvilke lover og forskrifter på HMS-området som gjelder for virksomheten.


  • Kartlegge farer og problemer og vurdere hvilken risiko disse representerer.


  • Utarbeide handlingsplaner og iverksette tiltak for å redusere risikoforholdene.


  • Innføre rutiner for å avdekke og rette opp avvik fra kravene i de aktuelle lovene.

Det systematiske HMS-arbeidet skal tilpasses din virksomhet, og deres aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Det viktige er at HMS-arbeidet gjenspeiler de reelle HMS-utfordringene dere har.


Det er du som arbeidsgiver som er ansvarlig for at dere jobber systematisk med HMS, men det må skje sammen med de ansatte. Arbeidsgiver bør derfor få med seg ansatte både når virksomhetens HMS-arbeid skal utformes, og når det gjennomføres.

Helt konkret skal HMS-arbeidet bestå av å:


  1. Starte arbeidet
  2. Kartlegge situasjonen
  3. Planlegge tiltak
  4. Utføre tiltakene


Det skal lages en handlingsplan for gjennomføring av tiltakene. Planen skal si noe omhvem som har ansvaret for gjennomføringen og innenfor hvilke frister det skal skje.

Det er arbeidsgiver som skal sikre at tiltakene blir gjennomført innenfor tidsfristen.


Meld deg gjerne på et av våre HMS kurs for leder

Arbeidsmiljøportalen

Det lønner seg å investere i arbeidsmiljøet. I gode arbeidsmiljø øker produktiviteten, trivselen og motivasjonen for arbeidet. Sykefraværet går også ned.