Fremtidens arbeidsplasser


- Når endring er den nye normalen, hvordan vil det påvirke vår arbeidshelse?


Vi bistår gjerne din virksomhet med vår kompetanse til å belyse ulike forebyggende arbeidsmiljøfaktorer som bidrar til å skape trygge og helsefremmende arbeidsplasser. 

Arbeidsmedisin og arbeidshelse

Tilby helseovervåkning når arbeidssituasjonen tilsier det.

Dette innebærer blant annet: 


Eksponeringsvurdering, arbeidstakerutvalg

målrettet helsekontroll, ulike rapporteringsplikter, henvisning til arbeidsmedisinsk utredning, meldinger til NAV og Arbeidstilsynet.


Sykefraværsoppfølging, Rus/AKAN arbeid arbeidsmedisinsk poliklinikk, vaksinering,


Førstehjelpskurs, 

Målrettet helseundersøkelser

Yrkeshygiene

Bistå i utarbeidelse av retningslinjer og dokumentasjon innenfor området yrkeshygiene, for eksempel kjemikaliehåndtering, stoffkartotek, arbeidsinstrukser og bruk av verneutstyr.


Kartlegging og risikovurdering av fysiske, kjemiske og biologiske forhold, vibrasjon, støy, støv og stråling.


Forslag til tiltak, for eksempel håndtering av maskiner og utstyr, inneklima, ventilasjon, substitusjon og ulykkesforebygging.


Informasjon og opplæring om kjemisk og biologisk helsefare, stoffkartotek, renhold etc.

Ergonomiske forhold

BHT skal bistå i utarbeidelse av retningslinjer om ergonomiske forhold, for eksempel ved nybygg, ombygninger, innkjøp, renhold.


Kartlegging og risikovurdering av ergonomiske forhold, for eksempel arbeidsplassvurderinger, vernerunder og gjennomgang av arbeids- operasjoner. 


Foreslå tiltak og løsninger ved ergonomiske utfordringer, for eksempel dataarbeidsplassen, logistikk, organisering av lager, håndtering av maskiner/utstyr, kontorlandskap, belysning, vibrasjoner. 


Informasjon og opplæring om for eksempel vibrasjoner, manuell håndtering, arbeidsteknikk, organisering av arbeidet, forflytning, tungt og ensformig arbeid.

Systematisk HMS arbeid og organisasjon

Dette innebærer oversikt over arbeidsmiljørisiko, avvikshåndtering, handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeid) og plan over hva bedriftshelsetjenesten bistår med. 


Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg (AMU), vernerunder og andre arenaer for HMS-arbeid


Gjennomføre lederopplæring i HMS-arbeid, verneombudskurs og andre HMS-kurs.


Utarbeidelse av rutiner og retningslinjer om organisatoriske forhold, som arbeidsavtaler, arbeidsplaner, medvirkning, omstilling, kontrolltiltak, varsling, opplæring, alenearbeid, arbeidstid, påseplikt, stillingsbeskrivelser, arbeidsinstrukser og oppsigelser.


Bistå i kartlegging og risikovurdering av organisatoriske forhold. Gi forslag til forebyggende tiltak i forbindelse med omstillingsprosesser, organisering av arbeidet og helsefremmende arbeidsplasser

Psykososial forhold

Konflikthåndtering, håndtering av vold og trusler, krisehåndtering og debrifing


Kartlegging og risikovurdering, bistå i spørreundersøkelser gruppe/individnivå


Oppfølging ved mobbing og trakassering


Informasjon og opplæring om konflikt- forebygging, vold, emosjonelt arbeid, psykiske belastninger, påregnelig atferd, stressmestring og lederveiledning